اسلام دین «علم» و «پایبندى به ارزشهاى معنوى» است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی

۱۸ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده است

مقاله نشریه ارمنستان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

بررسی شیوه فعال آموزش بهداشت کودک به کودک بر میزان آگاهی نگرش و مشارکت دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان شیروان در زمینه مسائل بهداشتی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

مقاله-ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮی ی ﻣﺴﻜﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮی ی ﻣﺴﻜﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان

ﻓﺮﻳﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮوان   1

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ      1390/11/21

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ      1391/02/02


ﭼﻜﻴﺪه

       اﻣﺮوز   ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.       ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ      و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ داﺋﻤﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻮﺋﻲ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ » ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﻫـﺎ     ی ﻣﺴـﻜﻦ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮوان و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺖ « ﺷﻬﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف دو ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه . ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ  ی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار اﺳﺖ 9 ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد . ﻣﻄﺎ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد  ﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوانﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار ی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻣﻲ  دﻫﺪ و   ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ رﺷـﺘﻪ ﻛـﻮه  ﻫـﺎ   ی آﻻداغ و ﺷـﺎه ﺟﻬـﺎن در ﺟﻨﻮب و ﻛﭙﻪ داغ در ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ  ﻫـﺎ ی ﻣﺴـﻜﻦ     ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮوان ﺳـﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﺎت در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﺷﻴﺮوان ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی وارد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.     ،

 واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی: ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﻜﻦ 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

کتاب آفرین در شاهنامه

کتاب «دفتر دوم فردوسی‌پژوهی» به کوشش بنیاد فردوسی و خانه‌کتاب به تازگی به چاپ رسیده است، این کتاب حاصل گزیده‌ای از آخرین مقاله‌های 45 نفر از شاهنامه‌پژوهان، ادیبان و ایران‌شناسان برجسته 10 کشور ایران، تاجیکستان، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، آلمان، اتریش، آلبانی، سوئد و بوسنی و هرزگوین با موضوع شاهنامه‌پژوهی و فردوسی‌شناسی است.

گفتنی است گردآوری و ویرایش کتاب «دفتر دوم فردوسی‌پژوهی» بر عهده یاسر موحدفرد، دبیرکل بنیاد فردوسی بوده است که در طی یک‌سال رایزنی با نهادهای علمی، دانشگاهی و فرهنگی ایران و جهان 40 مقاله از برجسته‌ترین پژوهشگران جهانی را گردآوری نموده و برای نخستین بار در این کتاب با همکاری نشر خانه کتاب در 703 صفحه به بازار کتاب ایران، پیشکش کرده است.


عنوان: دفتر دوم فردوسی‌پژوهی
به کوشش و ویرایش: یاسر موحدفرد
با همکاری: خانه‌کتاب و بنیاد فردوسی
ناشر: خانه‌کتاب؛ تهران
نوبت چاپ: اول- 1390
تعداد صفحه: 703
شمارگان: 1500 نسخه
قیمت: 145000ریال


فهرست مطالب کتاب «دفتر دوم فردوسی‌پژوهی» در پی می‌آید:

سخن نخست: علی اوجبی؛ معاون فرهنگی خانه‌کتاب
پیشگفتار: یاسر موحدفرد؛ دبیرکل بنیاد فردوسی
بخش نخست - شاهنامه‌پژوهان برجسته در ایران
1- «آرش و جشن تیرگان»؛ دکتر آرش اکبری مفاخر، عضو قطب علمی فردوسی‌شناسی دانشگاه فردوسی
2- «آز در شاهنامه»؛ دکتر داود اسپرهم، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
3-
«آفرین در شاهنامه»؛ دکتر جلیل مسعودی‌فرد، عضو هیات علمی دانشگاه پیام‌نور؛ دکتر فریمان ابراهیم‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ عارفه محمودی
4- «آیینهای عروسی در شاهنامه»؛ دکتر جمیله اخیانی، استادیار دانشگاه زنجان
5- «از عشق سبز مادر تا عقل سرخ فرزند»؛ دکتر قدمعلی سرامی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و امنای بنیاد فردوسی
6- «اسطوره زروان و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی»؛ دکتر تورج عقدایی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
7- «اسطوره فرانک»؛ فرانک دوانلو، نویسنده و ایران‌شناس
8- «اعتدال و عقلانیت فردوسی در شاهنامه»؛ دکتر مهدی محبتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس پیشین گروه ادبیات فارسی دانشنامه جهان اسلام
9- «بزرگمهر به روایت فردوسی»؛ دکتر زهرا دری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
10- «پژوهشی در ارکان و ابزار نامه و نامه‌نگاری در شاهنامه»؛ دکتر منوچهر تشکری، استادیار دانشگاه شهید چمران؛ عاطفه نیک‌مهر
11- «توتم در داستانهای شاهنامه»؛ دکتر شهلا فرقدانی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
12- «جغرافیای جنسیت در شاهنامه»؛ دکتر مهری تلخابی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی؛ دکتر رحیم توسلیان
13- «جهان شاهنامه»؛ یاسر موحدفرد، دبیرکل بنیاد فردوسی
14- «چرا همسران قهرمانان شاهنامه، اغلب غیر ایرانی‌اند؟»؛ دکتر حمیدرضا شایگان‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
15- «حکیم توس و آموزه‌های قرآنی»؛ کامران شرف‌شاهی، شاعر و نویسنده
16- «در ستایش شاهنامه»؛ دکتر شروین وکیلی، مدرس دانشگاه تهران
17- «رستم، افسانه یا حقیقت»؛ دکتر سید جعفر حمیدی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
18- «رویای شهر زرین و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی و اساطیر ایران»؛ دکتر فرزاد قائمی، استادیار دانشگاه فردوسی
19- «زبان، زمان و ساختار شاهنامه»؛ دکتر سید ضیاء‌الدین هاجری، رییس انجمن پاسداری و پالایش زبان پارسی و عضو امنای بنیاد فردوسی
20- «سه نگاه نو به شاهنامه؛ دانش نجوم، دانش شطرنج و فلسفه پراکسیزم»؛ دکتر سرفراز غزنی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی                                                                                  21- «شاهنامه و تاریخ»؛ دکتر سجاد آیدنلو، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور                                            22- «شاهنامه و منظومه دینی – حماسی علی‌نامه»؛ دکتر سید علی موسوی گرمارودی، رییس انجمن شاعران پارسی‌گوی
23- «شاهنامه، نامه فرهنگ و منش ایرانی»؛ دکتر میرجلال‌الدین کزازی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و امنای بنیاد فردوسی
24- «طنز در شاهنامه»؛ دکتر عزیزاله جوینی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و امنای بنیاد فردوسی
25- «عشق و رهایی، دو مضمون اصلی در داستان بیژن و منیژه»؛ بهمن حمیدی، رییس بنیاد تاریخ معاصر ایران
26- «کودک و کودکی در شاهنامه»؛ محمدرضا یوسفی، نویسنده کتاب کودک


بخش دوم - شاهنامه‌پژوهان برجسته در خارج از کشور

1- «اوستا و شاهنامه»؛ دکتر بیژن غیبی، استاد ایران‌شناسی در دانشگاه‌های آلمان
2- «ایران و توران؛ حقیقت و اسطوره»؛ دکتر غالیه قمبربکاوا، پژوهشگر انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم قزاقستان
3- «به‌کارگیری روشهای فیزیک در رازگشایی شناسه‌های شاهنامه فردوسی»؛ فرهاد وداد، فیزیکدان و پژوهشگر مراکز علمی سوئد
4- «بررسی نقش سروش، ایزد زرتشتی در شاهنامه فردوسی»؛ دکتر کلثوم غضنفری، دانش‌آموخته و پژوهشگر دانشگاه گوتینگن آلمان 
5- «پیشینه دانش پزشکی در شاهنامه»؛ دکتر محمدحسین توسی‌وند، رییس بنیاد فردوسی و پزشک سال آلمان
6- «تاثیر شاهنامه در تاریخ ملت ایران»؛ پروفسور اولریش مارزولف، عضو هیات علمی دانشگاه گوتینگن آلمان و امنای بنیاد فردوسی
7- «تاثیر فردوسی بر فرهنگ بوسنی و نقش اوژیچانین در آن»؛ دکتر سداد دیزدارویچ، استادیار دانشگاه زنیتسا - بوسنی و هرزگوین
8- «جایگاه و نقش اجتماعی زنان در شاهنامه فردوسی»؛ دکتر نصرت‌اله رستگار، عضو هیات علمی دانشگاه وین و انستیتوی ایران‌شناسی آکادمی علوم اتریش
9- «داستان سیاوش در گفتار تاجیکان»؛ پروفسور روشن رحمانی، عضو امنای بنیاد فردوسی و استاد زبان فارسی دانشگاه ملی و رییس پژوهشکده مردم‌شناسی تاجیکستان
10- «شاهنامه و ادبیات قزاق»؛ دکتر اسلام چمنی، عضو امنای بنیاد فردوسی، استاد زبان فارسی دانشگاه آبای و مدیر مرکز علمی پژوهشی دانشگاه سلیمان دمیرل - آلماتی قزاقستان
11- «شاهنامه، گنجینه‌ای از افسانه‌های تاریخی»؛ دکتر اسداله حبیب، عضو فرهنگستان افغانستان
12- «شمس‌الدین سامی فراشری و شاهنامه فردوسی»؛ عبداله رجبی، شاهنامه‌پژوه آلبانیایی
13- «معرفی ترجمه‌های ازبکی شاهنامه فردوسی»؛ پروفسور حامدجان حامدی، استاد زبان فارسی و رییس گروه ادبیات کلاسیک دانشگاه نظامی گنجوی – تاشکند ازبکستان
14- «نکاتی درباره شخصیت زن قهرمان در حماسه‌سرایی بوشنیاکها؛ در پرتو شاهنامه فردوسی»؛ دکتر نامیر کاراخلیلویچ، عضو امنای بنیاد فردوسی، دانشیار و رییس کرسی زبان فارسی دانشگاه سارایوو – بوسنی و هرزگوین

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

مقاله assessment

 

Assessment and prioritization of academic quality components with an integrated approach of  SERVQUAL and Importance-Performance Analysis (A case study: Yazd university)

 

چکیده

در نظام اندیشه­ای مبتنی بر اندیشۀ پیشرفت، نهاد ملی علوم، تحقیقات و فناوری (و از جمله نظام آموزش عالی) ضمن آنکه یک نهاد مولد اندیشه یا نهاد نظریه­پردازی بوده  نقش تحقیق و توسعه­ای را در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیز بر عهده دارد. بر مبنای این دیدگاه، نهاد و نظام یادشده می­کوشد تا در راستای بلوغ قابلیت­های پیشرفت (رشد ـ توسعه) روزافزون جامعه، رسالت خویش را، بهتر از گذشته به انجام برساند. دانشجویان به عنوان اصلی‌ترین ورودی دانشگاه­ها (به مثابه نهادهای متکفل تولید دانش بنیان توسعه) با نیازهای گوناگون، مهم­ترین نقش را در تحقق این هدف داشته و بی­توجهی به نیازهای آنان و کاستی در رفع آنها، باعث زاویه گرفتن نهاد مزبور از آرمان بلند خویش می­شود. از طرفی مواجه بودن با محدودیت منابع در جهت رفع نیازهای مشتریان، هر سازمان و به طور خاص دانشگاه‌ها را بر آن می‌دارد تا برنامه‌ای جامع برای تخصیص منابع خود داشته باشند. به منظور انجام صحیح این برنامه­ریزی، شناسایی عوامل نارضایتی دانشجویان هر دانشگاه، ضروری می­نماید. بر همین اساس، در مقالۀ حاضر به کمک مدل سروکوال و ماتریس اهمیت ـ عملکرد ((IPA اولویت­های برنامه­ریزی جهت دستیابی به حداکثر رضایت دانشجویان مورد پژوهش قرار گرفته است.‌ این پژوهش با ترکیب 30 مؤلفه، شامل 22 مؤلفۀ مدل سروکوال و 8 مؤلفۀ شناسایی شده از طریق روش دلفی وفق نظر خبرگان و در 5 بعد، در بین دانشجویان کارشناسی سال سوم و بالاتر به انجام رسیده است. با توجه به تعداد زیاد دانشجویان، بر اساس مدل کوکران نمونه­های مورد بررسی 138 نفر تعیین گردیده و نتایج تحقیق نشان می­دهد که سازمان مورد بررسی در هر 5 بعد کیفیت خدمات مورد مطالعه، دارای شکاف منفی است، ضمن آنکه تنها در 5 مؤلفه از 30 مؤلفۀ مورد بررسی عملکرد آن قابل قبول است. مؤلفه­های شناسایی شده با عملکرد ضعیف نیز به کمک ماتریس اهمیت عملکرد طبقه­بندی شدند که از میان آنها 13 مؤلفه در ناحیۀ تمرکز این ماتریس واقع شدند. از آنجا که هر سازمانی و از جمله دانشگاه­ها در سطح نگرش و مساله‌شناسی خود در تکاپوی آن هستند تا ابتدا مهم­ترین مسائل و مشکلات را شناسایی، سپس در جهت رفع آنها اقدام نمایند، در این تحقیق نیز کوشیده شد تا در همین راستا اهم مشکلات شناسایی شده تعیین شود. به همین منظور بار دیگر 13 مؤلفۀ یاد شده در ماتریس IPA طبقهبندی شدند. در نهایت، شاخصۀ "جهت‌گیری آموزش‌های دانشگاه به سمت آموزش‌های کاربردی "در ناحیۀ تمرکز" ماتریس IPA ثانویه قرار گرفت، که در اولویت کار سازمانی جهت بررسی و حل مشکلات قرار‌ می­گیرد.

 

واژگان کلیدی: آموزش‌عالی، کیفیت خدمات، سروکوال، ماتریس تحلیل اهمیت ـ عملکرد، ماتریس ثانویه.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

مقاله ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه شهری

ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی‌های مسکن در توسعه شهری ( نمونه مطالعاتی شهر شیروان )

خلاصه به فارسی:
توجه به توسعه پایدار در جوامع پیشرفته امروز، از اهمیت خاصی برخوردار است. توسعه پایدار عبارت است از پیشرفت روز افزون که تمامی ابعاد مختلف زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به صورت یک جانبه نباشد بلکه دائمی و تأثیر سوئی بر محیط زیست نداشته باشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف کلی « تعیین رابطه بین عملکرد تعاونی‌های مسکن شهر شیروان و توسعه شهری » انجام گرفته است به منظور نایل آمدن به این هدف دو فرضیه در نظر گرفته شده است. تعداد تعاونی‌های مورد مطالعه قرار گرفته در این پژوهش 9 مورد است. محدوده جغرافیایی مورد مطالعه شهر شیروان می‌باشد که در شمال شرقی استان خراسان شمالی قرار گرفته گسل‌های متعددی مناطق مختلف آن را در معرض خطر قرار می‌دهد و بوسیله رشته کوه‌های آلاداغ و شاه جهان در جنوب و کپه داغ در شمال محصور می‌گردد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تعاونی‌های مسکن شهر شیروان سبب تخریب اراضی زراعی و باغات در محدوده شهری شیروان شده اند که آثار جبران ناپذیری بر محیط شهری وارد نموده اند.

 

عنوان شماره: سال چهارم، شماره دوم، بهار 1391

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

مقاله ارزیابی

ارزیابی و اولویت­بندی مولفه‌های کیفیت خدمات دانشگاهی با رویکرد تلفیقی سروکوال و ماتریس اهمیت  ـ عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دکتر سعید سعیدااردکانی[1]

دکتر فریمان ابراهیم‌زاده[2]

رضا ابراهیم ­زاده­ پزشکی[3]

مرضیه بخشی[4]

چکیده

در نظام اندیشه­ای مبتنی بر اندیشۀ پیشرفت، نهاد ملی علوم، تحقیقات و فناوری (و از جمله نظام آموزش عالی) ضمن آنکه یک نهاد مولد اندیشه یا نهاد نظریه­پردازی بوده  نقش تحقیق و توسعه­ای را در راستای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیز بر عهده دارد. بر مبنای این دیدگاه، نهاد و نظام یادشده می­کوشد تا در راستای بلوغ قابلیت­های پیشرفت (رشد ـ توسعه) روزافزون جامعه، رسالت خویش را، بهتر از گذشته به انجام برساند. دانشجویان به عنوان اصلی‌ترین ورودی دانشگاه­ها (به مثابه نهادهای متکفل تولید دانش بنیان توسعه) با نیازهای گوناگون، مهم­ترین نقش را در تحقق این هدف داشته و بی­توجهی به نیازهای آنان و کاستی در رفع آنها، باعث زاویه گرفتن نهاد مزبور از آرمان بلند خویش می­شود. از طرفی مواجه بودن با محدودیت منابع در جهت رفع نیازهای مشتریان، هر سازمان و به طور خاص دانشگاه‌ها را بر آن می‌دارد تا برنامه‌ای جامع برای تخصیص منابع خود داشته باشند. به منظور انجام صحیح این برنامه­ریزی، شناسایی عوامل نارضایتی دانشجویان هر دانشگاه، ضروری می­نماید. بر همین اساس، در مقالۀ حاضر به کمک مدل سروکوال و ماتریس اهمیتـ عملکرد [5]((IPA اولویت­های برنامه­ریزی جهت دستیابی به حداکثر رضایت دانشجویان مورد پژوهش قرار گرفته است.‌ این پژوهش با ترکیب 30 مؤلفه، شامل 22 مؤلفۀ مدل سروکوال و 8 مؤلفۀ شناسایی شده از طریق روش دلفی وفق نظر خبرگان و در 5 بعد، در بین دانشجویان کارشناسی سال سوم و بالاتر به انجام رسیده است. با توجه به تعداد زیاد دانشجویان، بر اساس مدل کوکران نمونه­های مورد بررسی 138 نفر تعیین گردیده و نتایج تحقیق نشان می­دهد که سازمان مورد بررسی در هر 5 بعد کیفیت خدمات مورد مطالعه، دارای شکاف منفی است، ضمن آنکه تنها در 5 مؤلفه از 30 مؤلفۀ مورد بررسی عملکرد آن قابل قبول است. مؤلفه­های شناسایی شده با عملکرد ضعیف نیز به کمک ماتریس اهمیت عملکرد طبقه­بندی شدند که از میان آنها 13 مؤلفه در ناحیۀ تمرکز این ماتریس واقع شدند. از آنجا که هر سازمانی و از جمله دانشگاه­ها در سطح نگرش و مساله‌شناسی خود در تکاپوی آن هستند تا ابتدا مهم­ترین مسائل و مشکلات را شناسایی، سپس در جهت رفع آنها اقدام نمایند، در این تحقیق نیز کوشیده شد تا در همین راستا اهم مشکلات شناسایی شده تعیین شود. به همین منظور بار دیگر 13 مؤلفۀ یاد شده در ماتریس IPA طبقهبندی شدند. در نهایت، شاخصۀ "جهت‌گیری آموزش‌های دانشگاه به سمت آموزش‌های کاربردی "در ناحیۀ تمرکز" ماتریس IPA ثانویه قرار گرفت، که در اولویت کار سازمانی جهت بررسی و حل مشکلات قرار‌ می­گیرد

 

واژگان کلیدی: آموزش‌عالی، کیفیت خدمات، سروکوال، ماتریس تحلیل اهمیت ـ عملکرد، ماتریس ثانویه.[1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت  بازرگانی دانشگاه یزد Dr.saeda@Gmail.com

       [2] استادیار، عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه آزاد شیروان febrahimzade@yahoo.com

[3] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد   Rezapezeshki87@gmail.com

[4]دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد marziebakhshi@yahoo.com

 

[5]-Importance and Performance Analysis

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت

مقاله بررسی کیفی

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر شیروان

دکتر فریمان ابراهیم زاده[1] ،دکتر حسینعلی بهرام زاده[2] ،صفورا تقوی استاد[3]

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر شیروان در سال1392می باشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است . مسئله تحقیق این است که آیا رابطه ای بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد وجود دارد ؟ که این موضوع در قالب فرضیه اصلی با عنوان :بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرددبیران رابطه وجود دارد،بیان شده است .جامعه آماری پژوهش 150 نفر از دبیران مقطع متوسطه شهر شیروان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه مناسب با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به حجم 100 نفرانتخاب گردید و با استفاده از دو پرسشنامه استانداردکیفیت زندگی کاری وارزیابی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و از روش آلفای کرونباخ دارای ضریب همبستگی 95%استفاده شد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های آماری رسم جدول فراوانی ،درصد فراوانی،نمودارهاو همچنین از آمار استنباطی و جداول افقی،آزمون همبستگی پیر سون وآزمون فرید من استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری براورد شده که برابر 0.000می باشد همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی عملکرد برابر با 0.698 می باشددرنتیجه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرددبیران رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی،کیفیت زندگی کاری، اثر بخشی عملکرد،آموزش و پرورش1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان                                                

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3- دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مدیر سایت