ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﻬﺮی ی ﻣﺴﻜﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوان

ﻓﺮﻳﻤﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده  ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮوان   1

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ      1390/11/21

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ      1391/02/02


ﭼﻜﻴﺪه

       اﻣﺮوز   ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.       ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ      و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ داﺋﻤﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻮﺋﻲ ﺑـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ » ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد   ﻫـﺎ     ی ﻣﺴـﻜﻦ ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮوان و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳﺖ « ﺷﻬﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف دو ﻓﺮﺿﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه . ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ  ی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار اﺳﺖ 9 ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد . ﻣﻄﺎ ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد  ﻟﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮوانﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎ ﻗﺮار ی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﻣﻲ  دﻫﺪ و   ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ رﺷـﺘﻪ ﻛـﻮه  ﻫـﺎ   ی آﻻداغ و ﺷـﺎه ﺟﻬـﺎن در ﺟﻨﻮب و ﻛﭙﻪ داغ در ﺷﻤﺎل ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.     ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﻲ  ﻫـﺎ ی ﻣﺴـﻜﻦ     ﺷـﻬﺮ ﺷـﻴﺮوان ﺳـﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ اراﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﺎت در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﺷﻴﺮوان ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮی وارد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.     ،

 واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی: ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﺎ ﻣﺴﻜﻦ