به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، در اختتامیه جشنواره نشریات دانشگاهی که در
مورخه 09/02/96 در سالن شهید دکتر نودهی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بیان نمود: از نکات مورد توجه مدیریت دانشگاهها در جوامع مختلف توجه به شاخص میزان مشارکت دانشجویان در برنامه ها و فعالیتهای که در آن دانشگاه یا موسسات آموزش عالی صورت می پذیرد تلقی می گردد و به تبع آن شاخص زیر مجموعه های دیگری تحت عنوان شاخص میزان نشریات دانشجویی محسوب می گردد.
دکتر ابراهیم زاده : اگر شاخص میزان نشریات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از جنبه کیفی شاخص قابل قبولی باشد گواه بر این است که مدیریت دانشگاهی به نقطه نظرات دانشجویی توجه می کند و نشان از این است که به کارکرد مهمی در دانشگاه توجه می شود و ولی اگر چنانچه این شاخص پایین باشد گواه بر این است که مدیریت دانشگاهی به این شاخص کمتر توجه نموده و نهایتاً به شکل سیستمیک نگاه کنیم دانشگاه در این بخش کمتر توسعه یافته و مشکل ایجاد می گردد لذا بر این باور هستیم که این شاخص به نحو قابل ملاحظه ای توسعه پیدا کند.
ایشان در ادامه افزود: با توجه به تعداد رشته ها و مقاطعی که در 5 دانشکده داریم باید این شاخص بیشتر از این باشد، از بعد کمی رشد و توسعه پیدا کند و قسمت دوم شاخص بخش کیفی است باید بگونه ای باشد که نماد و تجلی مشارکت دانشجویان ما در سرنوشت کشور خودشان باشد بعنوان مثال: انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم باید ارزیابی کنیم وضعیت مشارکت و دعوت به مشارکت در انتخابات چگونه است اگر چنانچه وضعیت مشارکت یا به عبارتی کیفیت این شاخص بگونه ای باشد که دعوت کمتر باشد زنگ خطری برای قشر فرهیخته و اندیشمند ما در گستره خراسان شمالی در بخش سلامت است، در واقع غنا و کیفیت لازمه نشریات است. از تمامی بزرگواران می خواهم با جدیت تمام وارد این عرصه شوند با برگزاری کرسی های ازاد اندیشی و فعال نمودن نشریات هر چند بازه کمی را داریم ولی از همین بازه استفاده نمایند دعوت به انتخابات و بیان نقطه نظرات برای ما مهم است امیدواریم با مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری با قدرت تمام پوز استکبار جهانی به خاک مالیده شود و آنچه که خواسته ی همه ما است انشاءا... تجلی پیدا کند.