پروپوزال

اهداف و ضرورت اجرای طرح و توجیه علمی ، اقتصادی و اجتماعی آن

اطلاعات مربوط به مجری طرح


هزینه پرسنلی و موارد اولیه

هزینه های متفرقه

همکاران

تأییدیه طرح

شناسنامه طرح


قراداد طرح

قرارداد پژوهشی


نامه های مربوطه