عنوان یا موضوع طرح:

بررسی میزان اثر بخشی شیوه های موجود کارآفرینی دستگاه های حمایتی در خود کفایی خانواده های تحت پوشش خراسان شمالی

 

نام و نام خانوادگی مجری طرح

شماره شناسنامه

محل صدور

تاریخ تولد

عنوان شغلی

سوابق تحصیلات دانشگاهی

موسسه محل اشتغال

دکتر براتعلی منفردی راز

3193

ح 5 بجنورد

1348

استادیار دانشگاه

دکترای تخصصی علوم تربیتی

مرکز تربیت معلم امام محمد باقر (ع)

 

پست الکترونیک : sotan3193@yahoo.com