کتاب دانشگاه کارآفرین آخرین اثر جناب آقای دکتر فریمان ابراهیم زاده است که بتازگی به همت انتشارت همت علوی بجنورد منتشر گردید.

جناب آقایان دکتر محمود احمدپور داریانی ، دکتر محمد رضا زالی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و سرکار خانم دکتر پریوش جعفری  عضو محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ایشان را در تهیه این اثر فاخر همراهی کرده اند. سرکار خانم دکتر نوشین هنرمند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان نیز ویراستاری این مجموعه را به عهده داشته اند.

ایشان در این اثر تبدیل شدن دانشگاه آزاد اسلامی را به دانشگاه کارآفرین مورد بررسی قرار داده و امید است این طرح رویکرد جدید در این مجموعه پدید آورد.


دانشگاه کارآفرین