به گزارش مفدا خراسان شمالی دکتر"فریمان ابراهیم زاده" معاون فرهنگی و دانشجویی و عضو هیات علمی دانشگاه مقاله خود با عنوان مطالعه نگرش پرستاران در خصوص مدیریت طرح تحول نظام سلامت در خراسان شمالی بصورت سخنرانی در این کنفرانس ارایه نمود.

به گفته ایشان طرح تحول نظام سلامت فاصله طبقاتی را در خصوص ارایه خدمات بهداشتی درمانی نسبت به قبل کاهش داده است و مطابق یافته های بدست آمده ،با اجرای طرح تحول نظام سلامت توسط دولت تدبیر و امید رضایتمندی مردم در سطح بسیار بالایی نسبت به گذشته افزایش یافته است و  ارایه خدمات پزشکی بهتر به مراجعین نسبت به قبل و حرکت به سمت عدالت اجتماعی در دریافت خدمات بهداشتی درمانی بین طبقات اجتماعی در خراسان شمالی فراهم آمده و امید به آینده و خوش بینی مردم را بیشتر نموده است.