بازدید سرزده از سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت شیروان