متن بیانیه برگرفته از وب سایت وبدا (پایگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)