دانشگاه پوشش صد درصدی در خصوص اسکان دانشجویان در خوابگاه های دانشجویی دارد و هم اکنون در استان 5 خوابگاه داریم که 3 خوابگاه ملکی و 2 مورد استیجاری است.

دکتر"فریمان ابراهیم زاده" اظهار داشت:در این 5 خوابگاه دانشجویی 830 دانشجوی پسر و دختر اسکان داده شده اند.

به گفته وی در محل بیمارستان جدید در دست ساخت بجنورد نیز یک خوابگاه ملکی در حال ساخت است که فاز نخست آن تقریبا آماده بهره برداری است و به محض مهیا شدن زیر ساخت های نهایی به بهره برداری می رسد.

وی تاکید: مشکلی از نظر خوابگاه برای اسکان دانشجویان نداریم.