خانم احمدی         موضوع :  تدریس با نرم افزارهای ورد و پاورپوینت           زمان ارائه : 1403.2.2

خانم رجب پور           //        تدریس با چند رسانه ای ها                         //   //   :  1403.2.2

خانم موسویان          //        کاربرد فاوا در علوم اجتماعی                         //  //   :1403.2.9

خانم کمالی زارع         //       تلفیق اینترنت در برنامه ریزی آموزشی            //   //  : 1403.2.9

خانم شیبانی            //         مدارس هوشمند                                       //   //  : 1403.2.16

خانم ریگی                //       کاربرد فاوا در زبان                                      //    //  :   1403.2.16

خانم بنی علیان          //       شبکه هوشمند                                       //   // :   1403.2.23

خانم یوسفی            //        کاربرد فاوا در کودکان استثنایی                    //  //  :  1403.2.23

آقای صادقی             //        ابزارهای یادگیری از راه دور                           //  // :   1403.2.30

خانم پاکیزه               //       کاربرد فاوا در آموزش بزرگسالان                     //   //:    1403.2.30

خانم گمرکی             //      نقد و بررسی عناوین درسی فاوا در دانشگاه فرهنگیان   :   1403.3.6

خانم اله دو                //       یادگیری ترکیبی  و فلسفه                                  :    1403.3.6

 

* دوستان بزرگواریکه نامشان در لیست فوق الذکر نمی باشد لطفا اطلاع فرمایند.

**  لطفا فقط در زمانهای تعیین شده موضوعات ارایه شود

با آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون الهی برای تمامی آن بزرگواران