سرکار خانم بهنودی  الگوی تایلر    تاریخ ارائه 1402/08/4

جناب آقای فغانی      الگوی هاموند    //        1402/08/11   

//        // رحیمی   الگوی متفسل و مایکل   18402/08/18

//       //    پروین      الگوی پروس                1402/08/18     

//       //    قره باشلویی  الگوی پاتریک          1402/08/18

//        //    خانی     الگوی سیپ          1402/08/25

//        //     مرادی   الگوی دانشگاه UCLA     // //   //

//       //      بهبودی    اعتباربخشی            1402/09/02

سرکار خانم     نظم بجنوردی   الگوی استیک    1402/09/09

جناب آقای فرهاد صحت رادی  الگوی لینکلن      1402/09/09

خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار