جناب آقای فغانی       منشور اخلاقی سازمانهای آموزشی           تاریخ ارائه 1402/08/11

//       //   بهبودی      حقوق معلمان                                                    1402/08/18

//       //قره باشلویی  فضایل اخلاقی رهبران آموزشی                              1402/08/25

//       //  صحتی رادی     فرهنگ سازمانی و ارزشهای فرهنگی                     1402/09/02

//      // فضل الله صحتی رادی   نظام ارزش در مدیریت سازمان                    1402/09/09

سرکار خانم نظم بجنوردی        خودشیفتگی مدیران و مهارت کنترل             1402/09/16

 

با آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون الهی برای تمامی آن بزرگواران