موضوع         دانشجو                         تاریخ ارائه

 

 

باورها          دانیال رشید                     8/4

ارزش ها      خانم غفاری                      8/4

یادگیری        زهرا مقیسه                     8/18

انگیزش          خانم عاقلی                   8/18

شخصیت       راحله علیزاده                    9/2

تیم کاری       ندا کارآموز                        9/2

رهبری          مجید رمضانپور                 9/16

فرهنگ سازمانی   جواد دهقانی             9/30

ساختار سازمانی   امید دهقانپور           10/4

ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش   فاطمه سادات جاودانی    10/4

با آرزوی توفیقات الهی روزافزون