مربوط به راه اندازی بیمارستان آیت الله رفسنجانی شیروان