بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر شیروان

دکتر فریمان ابراهیم زاده[1] ،دکتر حسینعلی بهرام زاده[2] ،صفورا تقوی استاد[3]

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر شیروان در سال1392می باشد.روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است . مسئله تحقیق این است که آیا رابطه ای بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرد وجود دارد ؟ که این موضوع در قالب فرضیه اصلی با عنوان :بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرددبیران رابطه وجود دارد،بیان شده است .جامعه آماری پژوهش 150 نفر از دبیران مقطع متوسطه شهر شیروان می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،نمونه مناسب با استفاده از جدول گرجسی و مورگان به حجم 100 نفرانتخاب گردید و با استفاده از دو پرسشنامه استانداردکیفیت زندگی کاری وارزیابی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و از روش آلفای کرونباخ دارای ضریب همبستگی 95%استفاده شد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های آماری رسم جدول فراوانی ،درصد فراوانی،نمودارهاو همچنین از آمار استنباطی و جداول افقی،آزمون همبستگی پیر سون وآزمون فرید من استفاده شده است و نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به سطح معنی داری براورد شده که برابر 0.000می باشد همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی عملکرد برابر با 0.698 می باشددرنتیجه بین کیفیت زندگی کاری و اثر بخشی عملکرددبیران رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها: کیفیت زندگی،کیفیت زندگی کاری، اثر بخشی عملکرد،آموزش و پرورش1- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان                                                

2- استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

3- دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان