1- خانم احمدی      موضوع :  مدلهای برآورد نیروی انسانی    تاریخ ارائه  2/4

2- خانم اله دو         //     : مدل نرح بازده در برنامه ریزی آموزشی //   : 2/4

3- خانم بنی علیان    //    : مدل برنامه ریزی خطی در برنامه ریزی آموزشی //  : 2.11

4- خانم پاکیزه          /  : مدلهای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی          // : 2/11

5- آقای پیشداد       //  :   مدل برنامه ریزی کرا :                       :    2/18

6- خانم رجب پور      //  :  انواع مدلهای برنامه ریزی آموزشی با توجه به سطح 
آموزش و پرورش               تاریخ ارائه :  2/25

7- خانم رستم پور //     : انواع مدلهای برنامه ریزی آموزشی بر مبنای ریاضی    تاریخ ارائه : 2/25

8-خانم ریگی        //    :  مدلهای رگرسیون و ریاضی در برنامه ریزی آموزشی     //      : 3/1

9- خانم سمعه       //   :  مدلهای برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه        //   :   3/1

10- خانم شیبانی  //    : برنامه ریزی آموزشی در کشور آمریکا        :     //    3/8

11- آقای صادقی //    : برنامه ریزی آموزشی در انگلستان          :  3/8

12- خانم کمال زارع :     برنامه ریزی آموزشی در ژاپن      :   3/8

13- خانم گمرکی :      متعاقبا

14- خانم موسویان :  متعاقبا

15- خانم یوسفی    متعاقبا 

 

با آرزوی موفقیت

 

-  لطفا فقط در تاریخ تعیین شده ارائه فرمایید

- چنانچخ نام بزرگواری درج نشده است در اسرع وقت اعلام فرمایید