1. 2 محمد سینائیان  و عباس مردانی          موضوع  : رئالیسم و تاثیر آن بر آموزش و پرورش   تاریخ ارائه   1/30

3- حسین کامجو                                     //          پراگماتیسم                                         //          2/20

 4- طاهره روئین فرد                                  //          تاثیر پراگماتیسم     بر آموزش و پرورش     //         2/20

5- صدیقه علی یاری                                 //             نچرالیسم                                          //       2/27

6-  نگین افشار مقدم                                //          تاثیر نچرالیسم بر آموزش و پرورش           //       2/27

7- شهلا رحمانی                                     //            اگزیستانسیالیسم                              //         3/3

8- کامران هاتفی                                       //        ناثیر اگزیستانسیالیسم بر آموزش و پرورش//          3/3

9- زینب شرفی                                       //         اومانیسم                                          //        3/10

10-جواد صبوری                                       //         تاثیر اومانیسم بر آموزش و پرورش            //         3/10

11-سیده حدیث شکیبی                      //                  لیبرالیسم                                   //            3/17

12- محمد رجب نیا                               //            تاثیر لیبرالیسم بر تعلیم و تربیت                      3/17                                                         

13-فائزه قهرمان                                 //               ماتریالیسم و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت    //        3/24

14- هادی گوهرتاجی                           //                 فلسفه اسلامی                         //              3/24

15- آسیه ایزانلو                                //               تاثیر فلسفه اسلامی بر تعلیم و تربیت   //           3/24 

  * ارائه فقط در تاریخ تعیین شده صورت پذیرد

**  چنانچه نام بزرگواری در لیست فوق الذکر نمی باشد در اسرع وقت مطلع فرمایند

با آرزوی موفقیت