با اهدای سلام

برابر با اعلام اداره آموزش به شرح ذیل برگزار خواهد شد :

چهارشنبه 1402.10.06  ساعت 8 صبح الی 10  و  ساعت 10 الی 12 ظهر

شنبه تاریخ 1402.10.09  ساعت 10 صبح الی 12 ظهز

یکشنبه تاریخ 1402.10.10  ساعت 8 صیح الی 10   و ساعت 10 الی 12 ظهر

    با آرزوی موفقیت