ربابه افروزی 15      زکیه براتی 13        فرشته پیرایش 12      فاطمه حسین زاده 16.5     مهتاب شجاع 13.75